Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη του:

α) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

β) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4483/2017

γ) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016

στ) Την υπ’ αριθμόν 93/08-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ζ) Την υπ’ αριθμόν 24/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΚΒΟΕΣΛ-8ΦΟ) ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού € 3.000,00 (πλέον Φ.Π.Α.), με κωδικό CPV: 79212100-4.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (Κοραή 1, Αρκαλοχώρι Κρήτης).

Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

Οικονομική προσφορά

Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ)

Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κοραή 1, Τ.Κ. 703 00, Αρκαλοχώρι Κρήτης, έως και την 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κι έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς.

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπόψιν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με βάση την οποία θα υποβάλλει την πρόταση στη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάθεση του ελέγχου.

Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Μετά την ανάθεση και τον διορισμό από την Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2020 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας (www.deyamp.gr), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@soel.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

Ηρακλής Ι. Κριθινάκης

Written by Κοζυράκης Αντώνης