οραμα αποστολη

Η δημιουργία μιας Επιχείρησης η οποία, έχοντας ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, λιτές και συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, να μπορεί με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής. Να είναι ικανή στο να εκπληρώνει την αποστολή της οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των καταναλωτών. Κριτήριο και προϋπόθεση κάθε ενέργειας είναι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία και η βιώσιμη χρήση του ύδατος.

 

Η αποστολή της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. εντός της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

α) στην παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

β) στη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και στην παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

γ) στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων.