Η χάρτα υποχρεώσεων είναι ένα πλαίσιο κανόνων και δεσμεύσεων (που αναλαμβάνει η επιχείρηση έναντι των πολιτών και αντιστρόφως) μέσω των οποίων αναδεικνύονται τα δικαιώματα των πολιτών για την ικανοποίηση των αναγκών τους /  αιτημάτων τους.

Συγχρόνως μπορεί να εξελιχθεί σε ένα βασικό εργαλείο εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης και ένα εργαλείο που θα ενισχύει και θα εμπεδώνει τη συνείδηση της ευθύνης σε όλους τους εργαζόμενους.

Η εφαρμογή του Χάρτη Υποχρεώσεων δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα, αλλά      προϋποθέτει συνεχή ετοιμότητα από μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Κορυφαία προϋπόθεση και προαπαιτούμενο της ριζικής αυτής οργανικά λειτουργικής αναδιάταξης για την τελική επιτυχία του ποιοτικού εγχειρήματος του Χάρτη Υποχρεώσεων είναι η εισαγωγή και βελτίωση «Αξιών της επιχείρησης» στο σύνολο της.

Οι βασικές συνιστώσες ενός τέτοιου συστήματος αξιών συμβατού με το ποιοτικό εγχείρημα του Χάρτη είναι:

α) Η διαρκής ανταπόκριση για την κάλυψη των αναγκών – αιτημάτων των δημοτών / χρηστών.

β) Η συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Επιχείρησης.

γ) Η συμμετοχή και η επιχειρησιακή ενσωμάτωση όλου του προσωπικού της Επιχείρησης στις τυπικές και ουσιαστικές λειτουργίες και η αποφυγή αποκλεισμού ομάδων του έμψυχου δυναμικού από την ουσία οργανωτικών μεταβολών και εξελίξεων.

Για να κατεβάσετε τη Χάρτα Υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κάντε κλικ εδώ