Προληπτική Συντήρηση

  • Οι βασικές εγκαταστάσεις του συστήματος υδροδότησης (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, χειριστήρια κλπ.) υπόκεινται σε καθημερινές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις.
  • Οι συχνές μετρήσεις της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων σκοπό έχουν την προστασία των οριζόντων αυτών από υπεραντλήσεις, με δυσάρεστες ενδεχομένως συνέπειες.
  • Η καθημερινή λειτουργία των περισσοτέρων εγκαταστάσεων από προσωπικό βάρδιας, δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθούν έγκαιρα δυσλειτουργίες και φθορές.
  • Η υγιεινή των χώρων και των εγκαταστάσεων που έρχονται σε επαφή με το νερό αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας συντήρησης.

Επισκευή Βλαβών

  • Οι βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου είναι η παλαιότητα, οι επεμβάσεις τρίτων, τα σφάλματα κατασκευής, οι αυξομοιώσεις της πίεσης, οι καθιζήσεις ή μετακινήσεις του εδάφους, κλπ.
  • Είναι αυτονόητο ότι όσο προχωράει η αντικατάσταση του δικτύου μειώνεται δραστικά η συχνότητα των βλαβών.
  • Οι βλάβες επισκευάζονται από συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., με αυτεπιστασία.
  • Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να επισκευάζεται εντός λίγων ωρών από τη δήλωσή της ανάλογα με τη σοβαρότητά της.