Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 και του Ν. 3852/2010. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 248/2014 απόφασή του, όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ως εξής:

Πρόεδρος

Σπυριδάκης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος

Βλαστός Εμμανουήλ

Μέλη:

Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ

Κακουλαντωνάκης Ιωάννης

Κόκκινος Μιχάλης

Μελεμενής Δημήτριος

Μερκουλίδης Γεώργιος

Μουρτζάκης Γεώργιος

Μπορμπαντωνάκης Νικόλαος

Παπαδάκης Σπύρος

Σμυρνάκης Εμμανουήλ