Στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. επιβραβεύουμε τους συνεπείς ως προς την εξόφληση των λογαριασμών τους καταναλωτές, με έκπτωση 10%. 
Η έκπτωση ισχύει στον αμέσως επόμενο λογαριασμό και αφορά τους τρέχοντες λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης που θα εξοφληθούν έως και την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτούς. Διευκρινίζουμε ότι οι λογαριασμοί δεν θα πρέπει να βαρύνονται με ανεξόφλητες δόσεις διακανονισμών, ενώ η έκπτωση δεν εφαρμόζεται στα πάγια τέλη και σε τυχόν έκτακτες χρεώσεις.