Οι μελέτες που είναι έτοιμες να υποβληθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ είναι οι ακόλουθες:

  1. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων οικισμών Νιπιδιτού – Παναγιάς. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 944.100,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 3.850 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ300. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 1.000 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.
  2. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων οικισμών Άνω – Κάτω Καστελλιανών & Φαβριανών. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 814.900,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 3.150 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ300. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 800 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.
  3. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων οικισμού Σκινιά. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 613.813,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 1.500 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ250. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 800 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.
  4. Αγωγοί Προσαγωγής Λυμάτων & Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων οικισμού Παρτήρων. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε € 368.790,00. Το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 200 μέτρα με διατομές που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ250. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί να επεξεργάζεται αστικά λύματα ισοδύναμου πληθυσμού 500 κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας.

Το σύστημα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων των παραπάνω οικισμών θα αποτελεί μια προκατασκευασμένη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με αποδόμηση του οργανικού φορτίου και νιτροποίησης – απονιτροποίησης του αζώτου. Η κύρια βιολογική βαθμίδα στηρίζεται στην μέθοδο της προσκολλημένης βιομάζας με αιωρούμενο πληρωτικό υλικό στον αντιδραστήρα MovedBedBioReactor, MBBR), ενώ θα περιλαμβάνει μονάδα διήθησης και απολύμανσης της επεξεργασμένης εκροής. Το προτεινόμενο σύστημα θα επιτυγχάνει απόλυτα τους βαθμούς απομάκρυνσης των ρύπων σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για απεριόριστη άρδευση 60-70 τουλάχιστον στρεμμάτων ελαιοδέντρων στην ευρύτερη περιοχή του έργου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έχει προβεί στην αγορά και στη σύνταξη προσυμφώνων για τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια που θα στεγάσουν τις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων. Αναμένονται οι πράξεις ένταξης για χρηματοδότηση των έργων αυτών, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή τους.