ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της βιολογικής επεξεργασίας με σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (βιοδίσκοι) για συνολικό ισοδύναμο πληθυσμό 3.000 Ι.Κ. (σχεδιασμός για το 2041).

  • Η Ε.Ε.Λ. αποτελείται από τα εξής τμήματα:
  • Έργα εισόδου των υγρών αποβλήτων στην Ε.Ε.Λ. (φρεάτιο εσχάρα και μετρητής παροχής
  • Σηπτική δεξαμενή καθίζησης Ε.Ε.Λ.
  • Σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (βιοδίσκοι)
  • Δεξαμενή καθίζησης με αντλιοστάσιο τροφοδοσίας και αντλιοστάσιο λάσπης
  • Τεχνητός υγροβιότοπος FWS (ελεύθερης επιφάνειας)
  •  Σύστημα απολύμανσης εκροής με UV κατάλληλη για επεξεργασμένα λύματα με προσθήκη αναλογικού χλωριωτή
  • Δεξαμενή αποθήκευσης εκροής
  •  Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
  • Κτίριο Η/Μ

Οι παροχές σχεδιασμού των ανωτέρω διατάξεων έχουν ως εξής:

Παράμετρος Χειμώνας 2041 Θέρος 2041
Μέση ημερήσια παραγωγή λυμάτων ανά κάτοικο (lt/d/PE) 80,00 120,00
Μέσο ημερήσιο υδραυλικό φορτίο (lt/sec) 2,45 4,17
Μέγιστο ημερήσιο υδραυλικό φορτίο (lt/sec) 3,68 6,25
Μέση ωριαία παροχή σχεδιασμού (m3/h) 13,25 22,50
Μέγιστη ωριαία παροχή σχεδιασμού (m3/h) 37,10 56,25

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μετά την επεξεργασία τους γίνεται σε τμήμα του παρακείμενου ρέματος ή εναλλακτικά για άρδευση καλλιεργειών κατά τους μήνες Απρίλιο – Σεπτέμβριο.