1339781420746574578

Η οικονομική κρίση που πλήττει την κοινωνία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων και στη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στη διαμόρφωση Ειδικού Τιμολογίου για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτό αφορά:

 1. Άτομα με αναπηρία
 2. Πολύτεκνες οικογένειες
 3. Μακροχρόνια ανέργους
 4. Μονογονεϊκές οικογένειες
 5. Άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα
 6. Απόρους

Συγκεκριμένα το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ειδικό Τιμολόγιο Ι. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 30% σε:

 • Τρίτεκνους. Άτομα με τρία τέκνα τα οποία τους βαρύνουν και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.
 • Μονογονεικές οικογένειες. Γονέας που βρίσκεται σε χηρεία και τον βαρύνει ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα ή γονέας που έχει στην κηδεμονία ένα ή περισσότερα τέκνα χωρίς γάμο και χωρίς σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 20.000,00.

Ειδικό Τιμολόγιο ΙΙ. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 40% σε:

 • Μακροχρόνια Ανέργους. Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των € 12.000,00 στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας.
 • Άτομα με αναπηρία. Άτομα με αναπηρία 67% έως 79% ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αντίστοιχη αναπηρία. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.

Ειδικό Τιμολόγιο ΙΙΙ. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 65% έναντι του οικιακού τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σε:

 • Άτομα με αναπηρία. Άτομα με αναπηρία από 80% και άνωή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.
 • Άτομα με πολύ Χαμηλό Εισόδημα που λαμβάνουν Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Απόρους. Άτομα που είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα απορίας που τηρούν οι αρμόδιοι προς τούτο φορείς (Πρόνοια κλπ.)
 • Πολύτεκνους. Άτομα με τέσσερα τέκνα και άνω τα οποία τους βαρύνουν και τα οποία τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.

Ειδικό Τιμολόγιο ΙV. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 100%  έναντι του οικιακού τιμολογίου, στα πρώτα 50Μ3 νερού, σε άπορους.