Το Σμάρι διαθέτει χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο και η διάθεση των λυμάτων του γίνεται σε ρέμα της περιοχής, συνιστώντας σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση σχετικού έργου υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε € 285.553,22 και  συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ η δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων αντιστοιχεί σε 500 ισοδύναμους κατοίκους.

Η Μ.Ε.Λ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

  1. Σηπτική δεξαμενή
  2. Δεξαμενή Τροφοδοσίας – Ανακυκλοφορίας – Εξισορρόπησης
  3. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας (σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους)
  4. Δεξαμενή απολύμανσης
  5. Δεξαμενή άντλησης της εκροής
  6. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, ανεμιστήρα απόζμισης, Η/Ζ κλπ.)
  7. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων
  8. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόιρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση,  ηλεκτροφωτισμός, φυτεύσεις)
  9. Αντλιοστάσιο εξόδου

2013-10-09 10.22.13

2013-10-09 10.38.36