Αποχετευτικό Σύστημα Αρκαλοχωρίου

 

Το έργο περιλαμβάνει 2 βασικά τμήματα, 2 υποέργα, τα οποία υλοποιήθηκαν παράλληλα. Την κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Τα δίκτυα αποχέτευσης που κατασκευάστηκαν έχουν συνολικό μήκος 35.750 μέτρα. Στα δίκτυα αυτά κατασκευάστηκαν 2.430 παροχές αποχέτευσης, οι οποίες δεν αποτελούσαν επιλέξιμη δαπάνη. Παράλληλα με την εκτέλεση του υποέργου, αντικαταστάθηκαν 20.000 μέτρα πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης, ενώ κατασκευάστηκαν εκ νέου και 560 παροχές ύδρευσης.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων έχει δυναμικότητα 7.500 ισοδύναμους κατοίκους σε χρονικό ορίζοντα 20 και πλέον ετών. Η κατασκευή της Εγκατάστασης έγινε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, η επεξεργασία είναι τριτοβάθμια και γίνεται με μεμβράνες υπερδιήθησης, από τις οποίες προκύπτει νερό κατάλληλο και απολύτως ασφαλές για αρδευτική χρήση. Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων έχει μήκος 5.300 μέτρα.
Η Ε.Ε.Λ. περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες-υπομονάδες:
 Μονάδα προεπεξεργασίας
 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας
 Μονάδα επεξεργασίας ιλύος
 Μονάδα απολύμανσης
 Βοηθητικά έργα υποδομής

Τα λύματα από τους εξυπηρετούμενους οικισμούς καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης, όπου χωροθετείται και το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης των λυμάτων. Το φρεάτιο εισόδου χωροθετείται εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας και εξυπηρετείται από σύστημα απόσμησης. Κατάντη του φρεατίου εισόδου χωροθετούνται τα συγκροτήματα προεπεξεργασίας τύπου compact, τα οποία ενσωματώνουν τις παρακάτω λειτουργίες Εσχάρωσης (διαχωρισμού και συμπίεσης εσχαρισμάτων), Εξάμμωσης (διαχωρισμού, πλύσης, αφυδάτωσης και εξαγωγής της άμμου) και Λιποσυλλογής (διαχωρισμού και εξαγωγής λιπών).
Εν συνεχεία τα λύματα οδηγούνται σε διατάξεις λεπτοκοσκίνισης, οι οποίες αποτελούνται από κόσκινα τύπου τυμπάνου για την απομάκρυνση των πολύ μικρών σωματιδίων (ακόμα και ινών – τριχών) προκειμένου να προστατευθούν οι κατάντη μεμβράνες.
Τα προεπεξεργασμένα – λεπτοκοσκινισμένα λύματα καταλήγουν βαρυτικά στην κλειστή δεξαμενή εξισορρόπησης – ομογενοποίησης ροής. Στη δεξαμενή εξισορρόπησης καταλήγουν και τα στραγγίδια που παράγονται στη μονάδα επεξεργασίας ιλύος. Η εξισορροπημένη παροχή τροφοδοτείται στις κατάντη μονάδες βιολογικής επεξεργασίας μέσω υποβρύχιων αντλιών.
Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης, τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού της βιολογικής βαθμίδας, όπου η παροχή ισοκατανέμεται στις γραμμές βιολογικής επεξεργασίας.
Στη βιολογική επεξεργασία πραγματοποιείται η βιολογική απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και του αζώτου.
Η επιλεγόμενη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας είναι το προηγμένο σύστημα ΜΒR (Membrane Bioreactor), η οποία περιλαμβάνει αεριζόμενο βιολογικό αντιδραστήρα και διαχωρισμό ανάμικτου υγρού σε μεμβράνες υπερδιήθησης.
Η απομάκρυνση του αζώτου λαμβάνει χώρα στις δεξαμενές απονιτροποίησης, στις οποίες εφαρμόζονται ανοξικές συνθήκες λειτουργίας.
Η αποδόμηση του οργανικού φορτίου και η νιτροποίηση λαμβάνουν χώρα στις δεξαμενές αερισμού. Στις δεξαμενές αυτές εφαρμόζεται αερισμός με υποβρύχια διάχυση, μέσω φυσητήρων και διαχυτών λεπτής φυσαλίδας.
Τα λύματα υπερχειλίζουν στις δεξαμενές μεμβρανών (MBR) προκειμένου να διαχωριστεί η καθαρή εκροή.
Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται στο φρεάτιο εισόδου της μονάδας απολύμανσης. Η μέθοδος απολύμανσης που εφαρμόζεται είναι η χλωρίωση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Κατάντη της μονάδας προβλέπεται μονάδα αποχλωρίωσης, όπου με χρήση διαλύματος NaHSO3 ελέγχεται η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου και διατηρείται στα επίπεδα που προδιαγράφονται στη νομοθεσία και θα επιβληθούν στη νέα ΑΕΠΟ.
Εξερχόμενα της μονάδας απολύμανσης, τα επεξεργασμένα λύματα συγκεντρώνονται στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού, όμορη της δεξαμενής απολύμανσης, και εν συνεχεία στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου τελικής διάθεσης.
Η περίσσεια ιλύς οδηγείται μέσω του αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος στη δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης και εν συνεχεία στη μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης.
Στην εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί επίσης κτίριο Διοίκησης, εντός του οποίου βρίσκεται το κέντρο ελέγχου και ρυθμίσεων (με PLC) και το εργαστήριο, το οποίο διαθέτει το βασικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου λυμάτων.
Σε ανεξάρτητο κτίριο είναι εγκαταστημένος ο υποσταθμός τάσης με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) που καλύπτει βασικές λειτουργίες της εγκατάστασης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.
Το αποχετευτικό σύστημα ενσωματώνει εκτός από το Αρκαλοχώρι, το σύνολο του οικισμού Γασίου και το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού Αρχοντικού που εξυπηρετείται με φυσική ροή.
Το τελικό κόστος του έργου ανήλθε σε € 10.164.347,85 (συμπ/νου Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση του έργου ήταν ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους.
Η ένταξη της Πράξης έγινε στις 16 Απριλίου 2010 με την υπ’ αριθμόν 177692 Απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α., ενώ η σύμβαση υλοποίησης υπογράφηκε στις 19 Οκτωβρίου 2012 με τον Ανάδοχο «Κ/Ξ ΘΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε. Κύριος του έργου ήταν και είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., ενώ δικαιούχος και φορέας υλοποίησης ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας.
Πρόκειται για ένα έργο βαρύνουσας σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, ένα έργο με υψηλό δείκτη ωφελιμότητας για την κοινωνία του τόπου, ένα έργο που αποτελεί παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές.