ΔΕΥΑΜΠ - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Άδρευσης Μινώα Πεδιάδος
28910 22222, 28910 29140

Αρχική » Archive

Έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: 1. Η λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος έχει ομαλοποιηθεί αφού αποκαταστάθηκε η πλειοψηφία των σοβαρών βλαβών που επέφερε ο σεισμός (θραύση δικτύων νερού και αγωγών αποχέτευσης, διαρροές παροχών κλπ.). 2. Αμέσως μετά το σεισμό ενισχύθηκε η προληπτική χλωρίωση του νερού. 3. …

Περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη του: α) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα β) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4483/2017 γ) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών …

Περισσότερα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σύμφωνα με τον Ν.4412/2016) για τις: «Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων – Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2020″. Δείτε περισσότερα ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ  

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. για θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Στην εν λόγω προκήρυξη, για τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προκηρύσσεται η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 6 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: α) Πολιτικών Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ (1 θέση), β) Διοικητικών κατηγορίας ΔΕ (1 θέση), γ) Ηλεκτροτεχνιτών κατηγορίας …

Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με την υπ’ αριθμόν 40/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΕΚΜΟΕΣΛ-ΗΥΔ), επέλεξε να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς την επιχείρηση, να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 52 (Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού) του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/31-07-2017), με τα ακόλουθα κριτήρια: Για οφειλή μέχρι του …

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος Αρκαλοχωρίου. Καλούμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία διέρχεται αποχετευτικός αγωγός να προχωρήσουν στις συνδέσεις των κτιρίων τους με το φρεάτιο – παροχή που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Η σύνδεση πραγματοποιείται με δαπάνη του κάθε ιδιοκτήτη και με ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής …

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος Αρκαλοχωρίου. Καλούμε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία διέρχεται αποχετευτικός αγωγός να προχωρήσουν στις συνδέσεις των κτιρίων τους με το φρεάτιο – παροχή που έχει κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό. Η σύνδεση πραγματοποιείται με δαπάνη του κάθε ιδιοκτήτη και με ιδιώτη υδραυλικό της επιλογής …

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 2 12