ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξωτερικού συνεργάτη ή εταιρείας που διαθέτει προσωπικό ειδικότητας οικονομολόγου – λογιστή ΠΕ ή ΤΕ για τις ανάγκες του Διοικητικού/Οικονομικοί τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, γ) Την υπ. αρ. 07/20-02-2017 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (ΑΔΑ: 67ΨΑΟΕΣΛ-49Ω), δ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011,

προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος εξωτερικού συνεργάτη ή εταιρείας που διαθέτει προσωπικό ειδικότητας οικονομολόγου – λογιστή ΠΕ ή ΤΕ για τις ανάγκες του Διοικητικού/Οικονομικοί τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με τους ακόλουθους όρους:

Προσόντα – Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και καθαρό ποινικό μητρώο. Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εξωτερικός συνεργάτης ή το άτομο με αντίστοιχα προσόντα που θα στείλει η εταιρεία, είναι:

Α. Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Λογιστικής

Β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Α’ Τάξης

Γ. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε φορολογικά – φοροτεχνικά θέματα εταιρειών διπλογραφικού συστήματος (πρώην Γ΄ κατηγορίας), αποδεικνυόμενη από αντίστοιχες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή οικονομικές καταστάσεις που έχει υπογράψει.

Δ. Εμπειρία σε θέματα Φ.Π.Α., ισοζυγίων, αποσβέσεων, Taxisnet κλπ.

Ε. Εμπειρία σε θέματα μισθοδοσίας, εργατικής νομοθεσίας, συμβάσεων προσωπικού

Στ. Επιπρόσθετη εμπειρία του συγκεκριμένου ατόμου ή της εταιρίας σε φορολογικά – φοροτεχνικά και εργατικά – μισθολογικά θέματα των Δ.Ε.Υ.Α. (Ενιαίο μισθολόγιο) είναι πολύ χρήσιμη και αξιολογητέα στην επιλογή, την περίοδο αυτή που η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη προσωπικού.        

 

Αντικείμενο:

Το αντικείμενο αφορά:

  • Την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών
  • Τη σύνταξη και υποβολή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες όλων των δηλώσεων που η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εκδίδει (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Α.Π.Δ., Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κλπ.)
  • Την έκδοση και τον έλεγχο ισοζυγίων
  • Την ενημέρωση του Μητρώου Παγίων, τον υπολογισμό των αποσβέσεων και την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων
  • Τη σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στη βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
  • Την έκδοση μισθοδοσίας (Ενιαίο Μισθολόγιο) με όλες τις προβλεπόμενες μεταβολές, τα σχετικά δικαιολογητικά και την τακτοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων των εργαζομένων.
  • Τη σύνταξη και υποβολή πινάκων και ερωτηματολογίων, για την παροχή στοιχείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κάθε φορά που αυτά ζητούνται ή απαιτούνται μόνιμα από οποιαδήποτε αρχή.
  • Την πλήρη τήρηση των βιβλίων με βάση το διπλογραφικό σύστημα (πρώην Γ΄ κατηγορίας) της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και την υποχρέωση ενημέρωσης για τις όποιες αλλαγές προκύπτουν στη φορολογική και εργατική νομοθεσία.

Ο τόπος εκπλήρωσης του αντικειμένου θα είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

 

Διάρκεια – Αμοιβή

Η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών θα έχει χρονική διάρκεια ίση με την άδεια κύησης και λοχείας, ο χρόνος της οποίας προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά μήνα και θα γίνεται με την έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος

β) Αντίγραφο Πτυχίου, Άδειας άσκησης επαγγέλματος Α’ Τάξης, Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα και Ποινικού Μητρώου

γ) Οικονομική προσφορά

δ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕ Ή ΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έως και την 17η Μαρτίου 2017 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν (ή θα αποσταλούν) μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς.

Το κριτήριο ανάθεσης του αντικειμένου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ενώ σχετική προϋπηρεσία σε Δ.Ε.Υ.Α. θα ληφθεί υπόψη.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας (www.deyamp.gr) και θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της Κρήτης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

 

Μιχάλης Ε. Σπυριδάκης

Written by Κοζυράκης Αντώνης