19 Απριλίου, 2016 Δελτία Ενημέρωσης

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

β) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»

γ) Την υπ. αρ. 07/30-03-2016 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (ΑΔΑ: 7ΦΒΨΟΕΣΛ-ΠΝΦ)

δ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με τους ακόλουθους όρους:

  1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.
  2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.
  3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (Κοραή 1, Αρκαλοχώρι Κρήτης).
  4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική προσφορά

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κοραή 1, Τ.Κ. 703 00, Αρκαλοχώρι Κρήτης, έως και την 10η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κι έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς.

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπόψιν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με βάση την οποία θα υποβάλλει την πρόταση στη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάθεση του ελέγχου.

Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας (www.deyamp.gr) και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@soel.gr.

Written by Κοζυράκης Αντώνης