Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σύμφωνα με τον Ν.4412/2016) για τις: «Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων – Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2020″.

Δείτε περισσότερα ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ

 

Written by Κοζυράκης Αντώνης