20 Αυγούστου, 2019 Πρόσφατες Προκηρύξεις

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδος έχοντας υπόψη του:

α) Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

β) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4483/2017

γ) Το υπ. αρ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα “Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο”

δ) Την υπ. αρ. 58/24-09-2018 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (ΑΔΑ: 64Φ70ΕΣΛ-4ΑΩ)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

ζ) Την υπ’ αριθμόν 122/10-06-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενδεικτικού προϋπολογισμού € 3.500,00 (πλέον Φ.Π.Α.), με κωδικό CPV: 79212100-4.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναη φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτες – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχεριτιστικού ελέγχου της χρήσης 2018 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές.

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. (Κοραή 1, Αρκαλοχώρι Κρήτης).

Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχεριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχεριστικό έλεγχο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

– Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

– Οικονομική προσφορά

– Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ)

– Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

– Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σ’αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί το πολύ σε έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ“, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στην ταχυδρομική διεύθυνση Κοραή 1, Τ.Κ. 703 00, Αρκαλοχώρι Κρήτης, έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κι έπειτα από αξιολόγιση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς.

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπόψιν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. με βάση την οποία θα υποβάλλει την πρόταση στη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την ανάθεση του ελέγχου.

Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Μετά την ανάθεση και τον διορισμό από την Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στη Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2018 και έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας (www.deyamp.gr), θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@soel.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.

Μιχάλης Ε. Σπυριδάκης

 

Κατεβάστε από εδώ την προκήρυξη.

Written by Joinweb Admin