ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν . 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν . 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Την υπ’ αριθμ. 64/27-02-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.) με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014».
 5. Την υπ’ αριθμ. 1638/12-02-2014 Εισηγητική Έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.), προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 6. Την υπ’αριθμ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ . 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ : 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει για την απασχόληση δύο (2) ατόμων στη ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας.
 7. Το υπ ́ αριθμ. 5923/17-04-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 8. Την υπ’ αριθμ. 11/30-1-2015 απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας περί πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.
 9. Το ΦΕΚ τροποποίησης συστατικής πράξης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αρκαλοχωρίου (759/τ.Β ́/6-5-2011).
 10. Τον ΟΕΥ της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας (ΦΕΚ 3360/τ Β ́/30-12-2013).
 11.  Την υπ’αριθμ. 327/10-2-2015 Βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας που εδρεύει στο Αρκαλοχώρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ . ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ . ΠΙΝΑΚΑ Β).

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη.

 

Written by Joinweb Admin