Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.), διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδοτών για τις: «Επισκευές και Συντηρήσεις Μηχανημάτων –Τεχνικών Εγκαταστάσεων-Λοιπού Εξοπλισμού Ύδρευσης έτους 2015», με προϋπολογισμό 98.400,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28-1980 και της Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (ΕΚΠΟΤΑ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. ».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 19/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., στο Αρκαλοχώρι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ανάλογο εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή εργολαβικό επάγγελμα, σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπουν η διακήρυξη του διαγωνισμού και η αντίστοιχη μελέτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 98.400,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα της ΔΕΥΑΜΠ.
Η εγγύηση από αναγνωρισμένη Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 5% επί του συνολικού προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή ποσού 4.920,00€.
Για τα τεύχη του διαγωνισμού και την μελέτη 5/2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού κα ώρα 14:00, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., στο Αρκαλοχώρι (πληροφορίες Νίκος Φραγκάκης τηλ. 28910- 22222, fax. 28910-29141), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η δαπάνη δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

Written by Κοζυράκης Αντώνης