Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση που παρέχεται από την Υπηρεσία
  2. Απόδειξη (λογαριασμός) της παλιάς υδροληψίας
  3. Αστυνομική Ταυτότητα, Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.
  4. Καταβολή ολόκληρου του ενδεχομένως οφειλόμενου χρέους

Το Τέλος Επανασύνδεσης χρεώνεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Κατεβάστε τη σχετική Αίτηση.