Το τιμολόγιο των υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης για το τρέχον έτος έχει ως εξής: