Το τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ανά κατηγορία χρέωσης, είναι το ακόλουθο: