ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η οικονομική κρίση που πλήττει την κοινωνία έχει οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων και στη συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. στη διαμόρφωση Ειδικού Τιμολογίου για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το Κοινωνικό Τιμολόγιο διακρίνεται σε 3 κατηγορίες.
Ειδικό Τιμολόγιο Ι. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 30% σε:

  • Τρίτεκνους. Άτομα με τρία τέκνα τα οποία τους βαρύνουν και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.
  • Μονογονεικές οικογένειες. Γονέας που βρίσκεται σε χηρεία και τον βαρύνει ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα ή γονέας που έχει στην κηδεμονία ένα ή περισσότερα τέκνα χωρίς γάμο και χωρίς σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 20.000,00.

Ειδικό Τιμολόγιο ΙΙ. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 40% σε:

  • Μακροχρόνια Ανέργους. Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των € 12.000,00 στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας.
  • Άτομα με αναπηρία. Άτομα με αναπηρία 67% έως 79% ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αντίστοιχη αναπηρία. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.

Ειδικό Τιμολόγιο ΙΙΙ. Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση 80% έναντι του οικιακού τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. σε:

  • Άτομα με αναπηρία. Άτομα με αναπηρία από 80% και άνωή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.
  • Άτομα με πολύ Χαμηλό Εισόδημα. Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των € 6.000,00.
  • Πολύτεκνους. Άτομα με τέσσερα τέκνα και άνω τα οποία τους βαρύνουν και τα οποία τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα θα πρέπει και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο από το ποσό των € 25.000,00.

Ειδικό Τιμολόγιο ΙV.

  • Άποροι: Δωρεάν τα πρώτα 50 Μ3 νερού.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η εισαγωγή του καταναλωτή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι εφικτή, εφόσον πληρούνται υποχρεωτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Ο καταναλωτής να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας.
β. Το Ειδικό Τιμολόγιο αφορά στα πρώτα 100 Μ3 ανά 4μηνο. Στους πολύτεκνους το όριο αυξάνεται στα 130 Μ3 ανά τετράμηνο.
γ. Η παροχή ύδρευσης είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.
δ. Η εισαγωγή του Ειδικού Τιμολογίου έχει ισχύ από την εξέταση της υποβληθείσας σχετικής αίτησης κι έπειτα και δεν μπορεί να αφορά προηγούμενες της αιτήσεως περιόδους έκδοσης λογαριασμών. Με άλλα λόγια δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Οι πελάτες που επιθυμούν να υπαχθούν στο Ειδικό Τιμολόγιο απαιτείται να προσκομίσουν με την αίτησή τους:
– Απόκομμα λογαριασμού νερού
– Τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. τους (και του/της
συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι) και τη Δ.Ο.Υ. που ανήκουν
– Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης και έντυπο Ε9.
Η αλλαγή επωνυμίας στον λογαριασμού νερού ύδρευσης, ώστε να καταγράφονται τα πραγματικά στοιχεία του δικαιούχου ειδικού τιμολογίου θα γίνεται εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαιο, αποδοχή κληρονομιάς κλπ.).