οραμα αποστολη

Η δημιουργία μιας Επιχείρησης η οποία, έχοντας ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, λιτές και συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, να μπορεί με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής. Να είναι ικανή στο να εκπληρώνει την αποστολή της οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των καταναλωτών. Κριτήριο και προϋπόθεση κάθε ενέργειας είναι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία και η βιώσιμη χρήση του ύδατος.