ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αρκαλοχωρίου κατασκευάζεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και η επεξεργασία γίνεται με μεμβράνες υπερδιήθησης, από τις οποίες προκύπτει νερό κατάλληλο και απόλυτα ασφαλές για αρδευτική χρήση. Η κατασκευή της μονάδας που σήμερα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης έχει δυναμικότητα 7.500 ισοδύναμων κατοίκων σε ορίζοντα 20ετίας. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες / υπομονάδες:

Μονάδα Προεπεξεργασίας

 • Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης
 • Τυποποιημένη μονάδα προεπεξεργασίας
 • Λεπτοκοσκίνιση

Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας

 • Δεξαμενή εξισορρόπησης ροής
 • Μεριστής παροχής βιολογικής επεξεργασίας
 • Δεξαμενές απονιτροποίησης
 • Δεξαμενές νιτροποίησης – αερισμού
 • Δεξαμενές μεμβρανών (MBR)
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού
 • Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος

Μονάδα επεξεργασίας ιλύος

 • Δεξαμενή πάχυνσης – αποθήκευσης ιλύος
 • Διάταξη αφυδάτωσης (φυγόκεντρος)

Μονάδα απολύμανσης

 • Δεξαμενή χλωρίωσης
 • Δεξαμενή αποχλωρίωσης
 • Δεξαμενή βιομηχανικού νερού
 • Υπόστεγο χλωρίωσης με τον εξοπλισμό της μονάδας
 • Αντλιοστάσιο διάθεσης

Βοηθητικά έργα υποδομής

 • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ)
 • Κεντρικό Σύστημα και Κέντρο Ελέγχου και Τηλεχειρισμού
 • Κτίριο διοίκησης
 • Δίκτυο βιομηχανικού νερού
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Οδοποιία – έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – στραγγιδίων
 • Εξωτερικό φωτισμό
 • Τηλεφωνικό δίκτυο/Ηλεκτρικό δίκτυο
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη και δενδροφύτευση.

Τα λύματα από τους εξυπηρετούμενους οικισμούς καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης, όπου χωροθετείται και το αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης των λυμάτων. Το φρεάτιο εισόδου χωροθετείται εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας και εξυπηρετείται από σύστημα απόσμησης. Κατάντη του φρεατίου εισόδου χωροθετούνται τα συγκροτήματα προεπεξεργασίας τύπου compact, τα οποία ενσωματώνουν τις παρακάτω λειτουργίες των συμβατικών μονάδων προεπεξεργασίας:

 • Εσχάρωσης (διαχωρισμού και συμπίεσης εσχαρισμάτων),
 • Εξάμμωσης (διαχωρισμού, πλύσης, αφυδάτωσης και εξαγωγής της άμμου) και
 • Λιποσυλλογής (διαχωρισμού και εξαγωγής λιπών).

Σε περιπτώσεις διακοπής της λειτουργίας των συγκροτημάτων, τα λύματα υπερχειλίζουν αυτόματα στον αγωγό παράκαμψης.

Εντός των διατάξεων προεπεξεργασίας, τα εισερχόμενα λύματα εσχαρίζονται σε αυτοκαθαριζόμενη κυλινδρική εσχάρα, τύπου τυμπάνου, με διάκενα 6 mm. Τα εσχαρίσματα συλλέγονται μέσω κοχλία και απορρίπτονται σε μεταλλικούς κάδους συλλογής.

Τα απαλλαγμένα από τα φερτά στερεά λύματα περνούν στο θάλαμο εξάμμωσης και απολίπανσης  όπου εκτελείται ο διαχωρισμός της άμμου (σωματίδια >200 μm) και των λιπών. Η άμμος συγκεντρώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής και απομακρύνεται / αφυδατώνεται μέσω οριζόντιου κοχλία. Τα λίπη και έλαια συλλέγονται σε ενσωματωμένο θάλαμο συλλογής επιπλεόντων, από όπου με τη βοήθεια ενσωματωμένης αντλίας οδηγούνται στον κάδο των εσχαρισμάτων.

Εν συνεχεία τα λύματα οδηγούνται σε διατάξεις λεπτοκοσκίνισης, οι οποίες αποτελούνται από κόσκινα τύπου τυμπάνου για την απομάκρυνση των πολύ μικρών σωματιδίων (ακόμα και ινών – τριχών) προκειμένου να προστατευθούν οι κατάντη μεμβράνες.

Στο κτίριο προεπεξεργασίας ενσωματώνεται επιπλέον, η διάταξη παράκαμψης της προεπεξεργασίας. Παράπλευρα του εξοπλισμού προεπεξεργασίας προβλέπεται χώρος πρόσβασης / επίβλεψης και θέσεις για τους κάδους συλλογής εσχαρισμάτων / άμμου.

Τα προεπεξεργασμένα – λεπτοκοσκινισμένα λύματα καταλήγουν βαρυτικά στην κλειστή δεξαμενή εξισορρόπησης – ομογενοποίησης ροής. Στη δεξαμενή εξισορρόπησης καταλήγουν και τα στραγγίδια που παράγονται στη μονάδα επεξεργασίας ιλύος. Η εξισορροπημένη παροχή τροφοδοτείται στις κατάντη μονάδες βιολογικής επεξεργασίας μέσω υποβρύχιων αντλιών (δύο σε λειτουργία και μία εφεδρική), με πρόβλεψη για την εγκατάσταση επιπλέον αντλιών για τη Β΄ Φάση λειτουργίας. Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό θα εγκατασταθεί μετρητής παροχής.

Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης, τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο μερισμού της βιολογικής βαθμίδας, όπου η παροχή ισοκατανέμεται στις γραμμές βιολογικής επεξεργασίας.

Στη βιολογική επεξεργασία πραγματοποιείται η βιολογική απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και του αζώτου. Η βιολογική βαθμίδα αναπτύσσεται σε δύο παράλληλες γραμμές επεξεργασίας για την Α΄ Φάση του έργου (20ετία) η οποία κατασκευάζεται, ενώ για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Β΄ Φάσης (40ετία) προβλέπεται η κατασκευή και τρίτης γραμμής επεξεργασίας.

Η επιλεγόμενη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας είναι το προηγμένο σύστημα ΜΒR (Membrane Bioreactor), η οποία περιλαμβάνει αεριζόμενο βιολογικό αντιδραστήρα και διαχωρισμό ανάμικτου υγρού σε μεμβράνες υπερδιήθησης.

Η απομάκρυνση του αζώτου λαμβάνει χώρα στις δεξαμενές απονιτροποίησης, στις οποίες εφαρμόζονται ανοξικές συνθήκες λειτουργίας. Στις ανοξικές δεξαμενές ανακυκλοφορείται ανάμεικτο υγρό από την έξοδο των δεξαμενών μεμβρανών, προκειμένου να εμπλουτιστούν τα εισερχόμενα λύματα σε νιτρικά.

Η αποδόμηση του οργανικού φορτίου και η νιτροποίηση λαμβάνουν χώρα στις δεξαμενές αερισμού. Στις δεξαμενές αυτές εφαρμόζεται αερισμός με υποβρύχια διάχυση, μέσω φυσητήρων και διαχυτών λεπτής φυσαλίδας.

Τα λύματα υπερχειλίζουν στις δεξαμενές μεμβρανών (MBR) προκειμένου να διαχωριστεί η καθαρή εκροή. Θα τοποθετηθούν τρεις συστοιχίες μεμβρανών ανά γραμμή επεξεργασίας. Η τροφοδοσία των δεξαμενών μεμβρανών γίνεται μέσω καναλιού τροφοδοσίας με υπερχειλιστή λεπτής στέψης κατά μήκος του συνόλου της δεξαμενής, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη φόρτιση των συστοιχιών μεμβρανών.

Στο φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών μεμβρανών εγκαθίστανται και οι αντλίες ανακυκλοφορίας ανάμεικτου υγρού.

Η επεξεργασμένη εκροή οδηγείται στο φρεάτιο εισόδου της μονάδας απολύμανσης. Η μέθοδος απολύμανσης που εφαρμόζεται είναι η χλωρίωση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). Η μονάδα περιλαμβάνει τη δεξαμενή μαιανδρικής επαφής και το σύστημα αποθήκευσης και δοσομέτρησης NaOCl. Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και δοσομέτρησης των χημικών της απολύμανσης χωροθετείται στο κτίριο αφυδάτωσης. Κατάντη της μονάδας προβλέπεται μονάδα αποχλωρίωσης, όπου με χρήση διαλύματος NaHSO3 ελέγχεται η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου και διατηρείται στα επίπεδα που προδιαγράφονται στη νομοθεσία και θα επιβληθούν στη νέα ΑΕΠΟ.

Εξερχόμενα της μονάδας απολύμανσης, τα επεξεργασμένα λύματα συγκεντρώνονται στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού, όμορη της δεξαμενής απολύμανσης, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και εν συνεχεία στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου τελικής διάθεσης.

Η επεξεργασία της περίσσειας ιλύος πραγματοποιείται σε μία 6ωρη βάρδια, 5 ημέρες την εβδομάδα. Η περίσσεια ιλύς οδηγείται μέσω του αντλιοστασίου περίσσειας ιλύος στη δεξαμενή αποθήκευσης – πάχυνσης και εν συνεχεία στη μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης.

Η μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος περιλαμβάνει :

 • Δύο (2) αντλίες θετικού εκτοπίσματος ιλύος (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική)
 • Ένα (1) φυγοκεντρικό διαχωριστήρα
 • Μία μονάδα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη
 • Δύο (2) δοσομετρικές αντλίες διαλύματος πολυηλεκτρολύτη (μία σε λειτουργία και μία εφεδρική)
 • Στατικό αναμίκτη ιλύος – διαλύματος πολυηλεκτρολύτη
 • Κοχλία μεταφοράς ιλύος
 • Γενικό ηλεκτρικό πίνακα μονάδας αφυδάτωσης.

Μέσω του φυγοκεντρικού διαχωριστή επιτυγχάνεται παραγωγή προϊόντος με περιεκτικότητα στερεών άνω του 20%. Οι διατάξεις επεξεργασίας ιλύος χωροθετούνται σε ενιαίο κλειστό κτίριο, το οποίο υποστηρίζεται από διάταξη απόσμησης (βιόφιλτρο με πληρωτικό υλικό compost). Το βιόφιλτρο διαστασιολογείται ώστε να εξυπηρετεί και τις ανάγκες απόσμησης της δεξαμενής ιλύος και της δεξαμενής εξισορρόπησης, όπως απαιτείται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Στη συνέχεια η αφυδατωμένη ιλύς απορρίπτεται μέσω κεκλιμένου κοχλία σε υπόστεγο, όμορο του κτιρίου αφυδάτωσης όπου φορτώνεται σε φορτηγό αυτοκίνητο και οδηγείται προς τελική διάθεση.

Τα παραγόμενα στραγγίδια από τη μονάδα πάχυνσης και μηχανικής αφυδάτωσης ιλύος, ανακυκλοφορούνται μέσω βαρυτικού δικτύου στη δεξαμενή εξισορρόπησης.

Προβλέπεται η κατασκευή των ακολούθων παρακαμπηρίων διατάξεων που καταλήγουν στον πλησιέστερο αποδέκτη:

 • Παράκαμψη της προεπεξεργασίας
 • Παράκαμψη της βιολογικής βαθμίδας ή/και τριτοβάθμιας επεξεργασίας μεμβρανών
 • Παράκαμψη διάταξης απολύμανσης.

Στην εγκατάσταση θα κατασκευαστεί επίσης κτίριο Διοίκησης, εντός του οποίου βρίσκεται το κέντρο ελέγχου και ρυθμίσεων (με PLC) και το εργαστήριο, το οποίο διαθέτει το βασικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου λυμάτων.

Σε ανεξάρτητο κτίριο είναι εγκαταστημένος ο υποσταθμός τάσης με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) που καλύπτει βασικές λειτουργίες της εγκατάστασης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Τέλος η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω βοηθητικά και συμπληρωματικά έργα:

 • έργα σύνδεσης με το δίκτυο προσαγωγής λυμάτων
 • εσωτερικό δίκτυο οδοποιίας
 • δίκτυα ύδρευσης, πυρόσβεσης, βιομηχανικού νερού
 • εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων.

Η Ε.Ε.Λ. Αρκαλοχωρίου αποτελεί το 2ο Υποέργο του έργου «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου» συνολικού προυπολογισμού € 11.448.051,07. Η πράαξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με την υπ’ αριθμόν 177692/16-04-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 19/10/2012.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_1624