Το τιμολόγιο των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. ανά κατηγορία χρέωσης, είναι το ακόλουθο:

                 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ 2016 ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

ΣΕ Μ3

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ3 σε €
               Ι. ΟΙΚΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ 0 – 50

51 – 100

101 & Άνω

0,50

0,85

1,30

  

 

ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΑ–ΚΟΤΕΤΣΙΑ–ΑΓΡΟΙΚΙΕΣ-ΚΗΠΟΙ

0 – 50

51 – 100

101 & Άνω

0,70

1,30

2,00

 ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ  Αναλογικό τιμολόγιο 0,80
IVΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ  Αναλογικό τιμολόγιο 1,20
 VΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ – ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΕΝΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  Αναλογικό τιμολόγιο  0,50
ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: € 6,70
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 70% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ Μ.Ε.Λ.)
ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 50% ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: € 5,00

Η αξία του νερού επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. Τα υπόλοιπα τέλη επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.